Afwikkeling nalatenschap

Wanneer uw partner, ouder of andere naaste is overleden moet er  veel geregeld worden. 

Naast het regelen van de uitvaart en alle dagelijkse dingen, moet ook de afwikkeling van de nalatenschap of erfenis geregeld worden.  Nabestaandenzorg Delft ondersteunt en ontzorgt nabestaanden bij dit proces. 

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op voor een vrijblijvende kennismaking.

Home 5 Na overlijden 5 Afwikkelen nalatenschap

Afwikkeling nalatenschap

Na een overlijden moet er veel geregeld worden en moeten er belangrijke beslissingen genomen worden.

Nabestaandenzorg-Delft ondersteunt en ontzorgt bij dit proces. Wilt u meer informatie? Neem dan contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.

Afwikkeling van de nalatenschap: wat moet u allemaal regelen?

Wanneer uw partner, ouder of andere naaste is overleden, wordt u geconfronteerd met allerlei zaken die geregeld moeten worden: de afwikkeling van de nalatenschap of erfenis. Veel van deze zaken kunt u zelf doen, maar het is belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden.

 

Afhandeling van een eenvoudige erfenis

Wanneer uw partner of ouder is overleden dan krijgt u als erfgenaam te maken met de afwikkeling van een nalatenschap. Deze afwikkeling kan zeer complex zijn, bijvoorbeeld bij samengestelde gezinnen, wanneer de erflater ondernemer was, of als de erfgenamen niet met elkaar door één deur kunnen.

Gelukkig zijn de meeste nalatenschappen relatief eenvoudig. Maar wat komt er allemaal bij de afhandeling van een “eenvoudige erfenis” kijken?

Ook bij eenvoudige erfenissen moeten er een aantal zaken geregeld worden door de erfgenamen (of een gevolmachtigde) of door de executeur. De bank moet op de hoogte worden gesteld, er moet een boedelbeschrijving (een beschrijving van de bezittingen en de schulden) worden gemaakt, er moeten spullen worden verdeeld of opgeruimd, en er moet een belastingaangifte worden gedaan (door middel van het F-biljet). Ook komen er soms nog een aantal andere zaken bij kijken zoals het opzeggen van verzekeringen of abonnementen.

 

Is er een testament opgemaakt?

Als er een testament is opgesteld, dan stelt de notaris vast wie de erfgenamen zijn, en stuurt de erfgenamen een kopie van het testament. U kunt eventueel ook zelf in het Centraal Testamenten Register opzoeken of er een testament is opgemaakt. In het testament staat onder andere vermeld wie de erfgenamen zijn, en of er een executeur is benoemd. Ook kunnen er in het testament belangrijke wensen over de uitvaart zijn vermeld.

 

Heeft de overledene een executeur benoemd?

Als de overledene in zijn of haar testament een executeur benoemd heeft, dan is diegene belast met de afwikkeling van de nalatenschap. In het testament staat niet alleen vermeld of er een executeur is benoemd, maar ook voor welke zaken de executeur bevoegd is. De executeur kan benoemd zijn om de uitvaart te regelen, de nalatenschap af te wikkelen of om bepaalde taken te verrichten.
Overigens is de executeur die in het testament is benoemd, niet verplicht om de benoeming te aanvaarden. De notaris zal altijd eerst aan de aangewezen executeur vragen of hij of zij de benoeming wil aanvaarden. 

Een executeur die de volledige bevoegdheid heeft gekregen om zowel de uitvaart als de gehele nalatenschap af te wikkelen wordt een executeur/afwikkelingsbewindvoerder genoemd. Vaak benoemen echtgenoten (of partners) elkaar tot executeur, maar ook worden kinderen of iemand uit de vriendenkring tot executeur benoemd. Het komt ook vaak voor dat een notaris of professioneel executeur wordt benoemd tot executeur. Ook is het mogelijk om een opvolgend executeur te benoemen, en/of een toezichthouder.

Als er geen executeur benoemd is door de erflater, dan zijn de erfgenamen gezamenlijk verantwoordelijk voor de afwikkeling van de nalatenschap. Eventueel kan één van de erfgenamen, door middel van een volmacht, dan de nalatenschap afwikkelen zodat er voor allerlei praktische zaken niet steeds toestemming nodig is van de andere erfgenamen.

 

Hoe lang duurt de afwikkeling van een nalatenschap?

Er is geen standaard termijn voor de afwikkeling van een nalatenschap. Hoe lang het afwikkelen duurt, hangt af van veel factoren: was er wel of geen testament, had de erflater wel of geen schulden, laat de erflater kinderen achter, is er sprake van een samengesteld gezin? Is er een eigen woning? Etcetera. Hoe complexer de situatie of de verstandhouding tussen de erfgenamen, hoe langer de afwikkeling duurt. Gemiddeld kunt u uitgaan van één tot anderhalf jaar, maar ik kom ook nalatenschappen tegen die na drie jaar nog niet zijn afgehandeld.

U krijgt als nabestaande wel te maken met bepaalde termijnen waarbinnen bepaalde zaken geregeld moeten zijn: bijvoorbeeld een termijn van 5 weken die de RDW stelt voor het overschrijven van het voertuig van de overledene, de termijn waarbinnen de aangifte inkomstenbelasting (de F-aangifte) moet zijn gedaan, of de aangifte erfbelasting, 

Zaken die de afwikkeling kunnen ophouden zijn het bijvoorbeeld het regelen van bankzaken, het opvragen van een verklaring bij de notaris, het leegruimen en verkopen van de woning van de erflater, het opstellen van de boedelbeschrijving, het wachten op belastingaanslagen, of onenigheid tussen de erfgenamen.

Het afwikkelen van een nalatenschap kost tijd en moet zorgvuldig gebeuren, houd hier rekening mee en laat u niet opjagen door instanties, legatarissen of andere erfgenamen.

 

Wat zijn de kosten van de afwikkeling van een nalatenschap?

Bij de afwikkeling van een nalatenschap kunt u te maken krijgen met verschillende kosten, zoals notariskosten voor het opvragen van een Verklaring van erfrecht, taxatiekosten van een woning, accountantskosten of de kosten die een professioneel executeur in rekening brengt voor zijn werkzaamheden. Kosten die rechtstreeks betrekking hebben op de afwikkeling van de nalatenschap worden uit de nalatenschap (of erfenis) betaald.

 

Wat te doen na het overlijden van een alleenstaande?

Ook wanneer een alleenstaande komst te overlijden moeten er zaken geregeld worden (om welke zaken het gaat is afhankelijk van de situatie van de overledene). De erfgenamen van de overledene zijn hiervoor verantwoordelijk. Dit kunnen de kinderen zijn (ook wanneer het contact verbroken is), of wanneer er geen kinderen zijn, eventuele broers of zussen. Vaak kiezen alleenstaanden, zeker wanneer ze op leeftijd zijn, ervoor om iemand aan te wijzen om hun nalatenschap af te handelen, zodat hun (vaak ook al oudere) broers of zussen, of neven of nichten waar geen of nauwelijks contact mee is, hier niet mee belast worden. Soms kiezen zij voor een professionele executeur en een familielid als toezichthouder. Lees hier verder over de benoeming en werkzaamheden van een executeur Executeur benoemen? – Nabestaandenzorg-Delft.

 

Wat als de erfgenamen minderjarig zijn?

Als de overledene minderjarige kinderen achterlaat, dan moet er beneficiair aanvaard worden. Minderjarige kinderen kunnen namelijk niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schulden die de ouder nalaat. Als een ouder overlijdt en er zijn minderjarige kinderen erfgenaam, dan moet de andere ouder, of degene die voor de kinderen verantwoordelijk is, bij de rechtbank aangeven dat de kinderen beneficiair aanvaarden. Wanneer al vaststaat dat de overledene schulden had dan kunt u ook namens de minderjarige kinderen de erfenis direct verwerpen. Geeft u niet binnen drie maanden na het overlijden uw keuze door, dan is de nalatenschap automatisch beneficiair aanvaard (door de minderjarige kinderen).
De nalatenschap moet dan volgens bepaalde wettelijke regels worden afgehandeld. Het kan verstandig zijn om u in dit proces te laten bijstaan door een professional. Soms kiezen grootouders ervoor om een professional in te schakelen, zodat de ouder die achterblijft niet met deze taak wordt belast.

 

Wat als een nalatenschap (mogelijk) negatief is?

Wanneer u, als erfgenaam, niet zeker weet of de erflater schulden had, dan is het verstandig om de erfenis beneficiair te  aanvaarden. Dit kunt u kenbaar door het indienen van een verklaring bij de rechtbank.

Het beneficiair aanvaarden van een nalatenschap betekent niet dat u niet meer verantwoordelijk bent voor de afwikkeling van de nalatenschap: ook een (mogelijk) negatieve nalatenschap moet worden afgewikkeld. Dit proces is helaas wel ingewikkelder, en de wet geeft aan op welke manier dit moet gebeuren. Uiteindelijk zullen eerst de schuldeisers moeten worden betaald (in een bepaalde volgorde), en alleen als er vermogen overblijft komen de erfgenamen aan bod. U moet er tijdens de afwikkeling goed op letten dat u geen handelingen verricht waarmee u toch zuiver aanvaard, want dan bent u alsnog met uw privévermogen aansprakelijk voor de schulden van de erflater.

 

Wie zijn de erfgenamen en waar hebben ze recht op?

Als de erflater een testament heeft opgesteld, dan staat daarin vermeld wie de erfgenamen zijn. Ook kan er in het testament vermeld staan of er een executeur is benoemd, en of er legaten worden nagelaten (bijvoorbeeld een geldbedrag aan een goed doel of een behulpzaam familielied).

Wanneer er geen testament is opgesteld, dan geldt de wettelijke verdeling. Eerst moet dan duidelijk worden waaruit de erfenis bestaat, wie de erfgenamen zijn en voor welk gedeelte. Een voorbeeld: als de erflater getrouwd was en kinderen had, dan zijn de partner en de kinderen, ieder voor een gelijk deel, erfgenaam. Als de partner eerder overleden is, dan zijn de kinderen erfgenaam. Was de overledene alleenstaand zonder kinderen, dan zijn de ouders van de overledene erfgenaam. En leven die niet meer, dan zijn eventuele broers of zussen erfgenaam. Het vaststellen van de erfgenamen kan dus een eenvoudige taak zijn, maar het kan ook gecompliceerd zijn. Zorg ervoor dat dit zorgvuldig gebeurt: je wilt niet dat na de verdeling van een erfenis plotseling een erfgenaam opduikt die zijn gedeelte van de erfenis opeist!

Als bekend is wie de erfgenamen zijn en wat de erfenis is, dan kan worden berekend wie waar recht op heeft. Een handig hulpmiddel hiervoor is de tool “Doehetzelfnalatenschap”. Vervolgens kan (met dezelfde tool) de erfbelasting worden berekend. Nabestaandenzorg-Delft ondersteunt nabestaanden bij de belastingzaken zoals de berekening en aangifte erfbelasting en kan u tevens ondersteunen bij de afwikkeling van de nalatenschap met “Doehetzelfnalatenschap”. 

 

Wilt u graag hulp bij de afwikkeling van een nalatenschap? 

Veel nabestaanden wikkelen de afwikkeling van de nalatenschap van hun overleden partner, partner of goede vriend zelf af. Tijdens dit proces komen ze er soms achter dat dit tegenvalt. Het kost meer tijd dan ze hadden verwacht, het afhandelen van allerlei zaken met instanties zoals banken of belastingdienst verloopt moeizaam en is tijdrovend, of de nabestaanden vinden het proces van de afwikkeling te confronterend.

Nabestaandenzorg Delft neemt de zakelijke kant van de afwikkeling van u over zodat er voor u als nabestaande belangrijke tijd overblijft om het verlies te verwerken, en zich weer te kunnen richten op het leven van alledag. Van het regelen van de bankzaken tot en met het opzeggen van abonnementen. Van het leegruimen van de woning of de opslagbox tot en met het verkopen van de woning. En niet te vergeten de belastingaangiftes.

U kunt ook kiezen voor volledige online ondersteuning. Voor een vast bedrag ben ik uw vraagbaak bij de zaken waar u tijdens het afwikkelingsproces tegenaan loopt. Zoals bijvoorbeeld hulp bij het invullen van formulieren van banken of andere instanties, het verwerken van een nalatenschap in Home – Doehetzelf Nalatenschap, of het geven van financieel inzicht.

Toen mijn moeder hoorde dat ze niet lang meer te leven had, besloot ze Nabestaandenzorg Delft aan te wijzen als executeur, zodat de kinderen niet met deze taak belast zouden worden.
Yvonne heeft na het overlijden van mijn moeder haar nalatenschap deskundig en met zorg afgehandeld.

Anoniem

Is úw nalatenschap goed geregeld?

Wilt u zeker weten dat uw nalatenschap goed geregeld wordt voor als u er zelf niet meer bent?  Het geeft mensen vaak rust om te weten dat alles rondom hun overlijden goed geregeld is voor hun nabestaanden.

Nabestaandenzorg Delft begeleidt niet alleen nabestaanden, maar treedt ook op als executeur (voor meer informatie zie  Executeur benoemen? – Nabestaandenzorg-Delft).

Ook kan ik u ondersteunen bij de volgende zaken:

  • Het ordenen van belangrijke documenten en het vastleggen van gegevens (abonnementen, verzekeringspapieren, gebruikersnamen en wachtwoorden, contactgegevens van zorgverleners, adressenbestanden etc.). Tegenwoordig is dat een combinatie van veel digitale gegevens en fysieke documenten en ontbreekt vaak het overzicht.
  • Het vastleggen van uw wensen over de uitvaart (eventueel in samenwerking met een uitvaartondernemer of ritueel begeleider).
  • Meedenken en adviseren over de afhandeling van uw nalatenschap, bijvoorbeeld als u wilt vastleggen wie uw spullen gaat opruimen en verdelen, of wat er na uw overlijden met uw huisdier gaat gebeuren. 

Rouwverwerking en afwikkeling nalatenschap

Het verlies van een dierbare kan erg ingrijpend zijn, zeker als het overlijden onverwachts plaatsvond. In de weken na het overlijden worden de nabestaanden overspoeld met post van instanties die allemaal “iets willen”.  Veel nabestaanden geven aan dat zij niet aan het verwerkingsproces toekomen omdat ze zoveel moeten regelen. Pas nadat de praktische en administratieve zaken zijn afgehandeld krijgen ze rust om het verlies te verwerken. Sommige nabestaanden hebben hulp nodig bij het rouwverwerkingsproces. Maar hoe verloopt dit proces eigenlijk? Hoe langt duurt het? Hoe weet u of u hulp nodig heeft? Marinka de Groot van “Traan en een lach” heeft hier op mijn website een informatief artikel over geschreven (Hoe ga je om met een verlies? – Nabestaandenzorg-Delft).

Waar kan ik u bij helpen?

Heeft u vragen rondom een overlijden? Wilt u zelf de regie houden en hierover in gesprek? Heeft u hulp nodig bij de afwikkeling van een nalatenschap of wilt u dit uitbesteden? Neem nu contact op voor meer informatie of een vrijblijvende kennismaking.

N

Betrouwbaar

N

Erkend gecertificeerd

N

Persoonlijk contact

N

Laagdrempelig

N

Deskundig

Plan direct een gratis kennismakingsgesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Neem vrijblijvend contact op

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht

Plan direct een gratis kennismakings-

gesprek

30 minuten, telefonisch of online.

Bel mij op: 06 -15 35 51 08

Mail mij op: info@nabestaandenzorg-delft.nl

Of stuur mij een bericht via het contactformulier.

Altijd antwoord binnen één werkdag.

Stuur een bericht

Praktische ondersteuning na een overlijden

Na een overlijden zorgt de uitvaartondernemer er meestal voor dat alles van A tot Z geregeld wordt, en neemt de nabestaanden hiermee veel werk en zorgen uit handen. Maar behalve de uitvaart moeten er allerlei praktische en financiële zaken rondom het overlijden worden opgepakt en afgehandeld. Dit wordt vaak door de nabestaanden onderschat: met name de complexiteit van de zaken die moeten worden opgepakt en de hoeveelheid tijd en moeite die het ze kost. Veel nabestaanden zijn niet op de hoogte van de plichten die zij als erfgenaam hebben. Ook wordt de complexiteit van de eigen (gezins-)situatie vaak onderschat.

Als de tweede ouder overleden is

Na het overlijden van de tweede ouder moeten de familieverhoudingen zich vaak weer opnieuw settelen. In de meeste gevallen is het oudste kind degene die alles moet gaan regelen, en dit blijkt vaak lastig. Mensen handelen vanuit hun emoties, oud zeer komt naar boven, en het blijkt lastig om iedereen tevreden te stellen. Mensen worstelen vaak te lang door, waardoor het steeds moeilijker wordt om eruit te komen en de afwikkeling tot een goed einde te brengen. 

 

Vragen over de afwikkeling

Na een overlijden kun je allerlei vragen hebben, bijvoorbeeld: Wat moet ik allemaal regelen? Waarmee moet ik beginnen? Welke instanties moet ik informeren? Wat zijn mijn rechten en plichten als nabestaande? Kan mijn moeder in de woning blijven wonen? Is er een testament? Moet ik aangifte erfbelasting doen? En hoe werkt dat? Wat als de overledene schulden had? Erf ik die dan ook? Hoe kan ik dit voorkomen?
Nabestaandenzorg-Delft helpt je om de administratie inzichtelijk te maken, te ordenen of af te handelen. De begeleiding verloopt op een betrouwbare en persoonlijke manier, in je eigen vertrouwde omgeving.

 

Heeft u vragen over een nalatenschap of wilt u begeleiding bij het opstellen van een testament of levenstestament?

Neem gerust vrijblijvend contact met mij op om u hierover verder te informeren.

Bent u senior en wilt u graag maandelijks hulp bij uw administratie? Op de pagina over Seniorenadministratie vindt u meer informatie. Maar u kunt mij ook bellen, ik vertel u er graag meer over.